Search form

Juan 4:36

36Entan moy, maski ti ésiya a magapas ta tolay a iange diyakén, éy atdinan ko siya ta gantimpala na. Sakay du ginapas na a tolay, éy abutén de i buhay a éwan tu katapusan. Nadid, tu méngimula ta kagi na Diyos ta isip na tolay, sakay tu mégapas, éy pareho side a masahat.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index