Search form

Juan 5:24

24“Tandaan moy,” kagi ni Jesus, “maski ti ésiya a mangbate ta kagi ko, a sakay méniwala be siya ta nagpaangea se diyakén, éy éwan siya mahukum. Engˈwan, bilang nabuhay dén siya ta pate, da te buhay dén siya a éwan tu katapusan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index