Search form

Juan 5:30

Du Mégpatunay Ni Jesus

30Nadid, kinagi ni Jesus, a “Ewan gébwat i kapangyarian ko ta sarili ko san, éngˈwan sundin ko san i utus Nama ko ta paghukum ko ta tolay. Kanya tama i péghukum kua. Ewan ko sundin i isip ko sana éngˈwan tupadén ko i kaluuben no nagpaange se diyakén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index