Search form

Juan 5:39

39Mégéadalén kam ta kasulatan na Diyos,” kagi ni Jesus, “da isip moy wade éng adalén moy éy mabuhay kam a éwan tu katapusan. Ey i éya a kasulatan éy mégpatunay be diyakén!

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index