Search form

Juan 5:43

43Pinaangeék se Nama ko, a mégtoldu dikam tungkul diya; pero éwanék moy tanggapén. Pero éng dumemét dikam i esa a lélake a mégtoldu dikam, éy méniwala kam diya a talaga.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index