Search form

Juan 6:22

Ahayukén Du Tolay Ti Jesus

22Nadid, to kagagabian na éya, éy du tolay a nawahak to tinulakan du alagad, éy inahayok de ti Jesus. Tukoy de a te dahik sa tu isesa san a abeng to apon se. Sakay tukoy de be a éwan kinumuyog ti Jesus du alagad na to kétulak de ta éya a abeng.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index