Search form

Juan 6:27

27Diyan kam pirmi a mégéahayukén ta kanén moy, da éwan ya matagal. Engˈwan, i ahayukén moy makaa éy tu kanén a iba a makabuhay ta tolay a éwan tu katapusan. Ey sakén i mangatéda ta éya a kanén, da inatdinanék Nama ko a Diyos ta kapangyarian ko.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index