Search form

Juan 6:39

39Ey i kaluuben na, éy éwan tu mebut a maski isesa a tolay a niatéd na diyakén, éngˈwan gustu na éy buhayén ko side a étanan ta kédemét na katapusan na mundua.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index