Search form

Juan 6:40

40Entan moy,” kagi ni Jesus; “saye i kaluuben Nama ko: Du étanan a makatukoy diyakén a anak na Diyos sakay maniwala be side diyakén, éy gustu Nama ko éy mabuhay side a éwan tu katapusan. Ey sakén i magpabuhaya ta kona sa a tolay ta katapusan na mundua.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index