Search form

Juan 6:51

51Ey sakén i kanéna a dinumibi a gébwat ta langet a ikébuhay na tolay,” kagi ni Jesus. “Kanya maski ti ésiya a méngan ta éya a kanén éy mabuhay siya a éwan tu katapusan. Ey tu kanén a iatéd ko éy tu bégi ko. Iatéd ko a monda mabuhay i tolay ta mundua.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index