Search form

Juan 6:52

52Nadid, pékabati du Judeo ta éya, éy négpasuway side, a kinagi de, a “Pakodyan na éye a lélake a méngipakan dikitam ta bégi naa?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index