Search form

Juan 6:53

53Kanya kinagi man dén ni Jesus dide, a “Katutuhanan tu kagi ko dikam; sakén i lélake a gébwat ta langet. Eng éwan kam méngan ta bégi kua sakay uminum ta digi ko, éy éwan kam mabuhay a éwan tu hanggan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index