Search form

Juan 6:57

57Nadid, pinaangeék se Nama ko,” kagi na. “Siya i gébwata na buhay na tolay. Kanya inatdinanék na ta buhay ko. Ey kona be sa i maski ti ésiya a méngan ta bégi ko, éy atdinan ko be siya ta buhay na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index