Search form

Juan 7

De Jesus a Pépétwadi

1Nadid, kétapos na éya, éy nagtulos ti Jesus ta Galilea san. Ewan siya uméange ta Hudea, da gustu du te tungkulin a Judeo ta éya a bunuwén. 2Nadid, adene dén i piyesta ta Jerusalem a ngéngahinan de a Piyesta na Tolda. 3Kanya du tétotop ni Jesus, éy kinagi de diya, a “Ikad mo dén ta Hudea, monda meta du alagad mo ta éya i gégemtén mua. 4Eng gustu mo a tumanyag ka a talaga,” kagi de, “éy bakit éwan mo ipeta i tarabaho mua? Umange ka ta piyesta ta Jerusalem, monda meta du tolay sa i gimet mua.” 5Pati du tétotop ni Jesus, éy éwan be side nániwala diya; kanya pinégkagian de ta kona sa.

6Ey kinagi ni Jesus dide, a “Ewanék umange nadid ta piyesta, da éwan ko pabi oras a tumanyag. Mara sikam.” kagi na, “éy maari kam a umange ta éya ta maski nikésiya, 7da éwan méiyamut du tolay dikam. Pero sakén, éy méiyamut du tolay diyakén, da mégpatunayék dide a medukés i gégemtén dia. 8Sikam san dén i mamiyestaa,” kagi na. “Pero sakén éy éwanék sa umange. Ewan ko pabi oras a tumanyag.” 9Nadid, to pégkagi ni Jesus ta éya du top na, éy nawahak siya ta Galilea.

Umange Ti Jesus Ta Piyesta

10Nadid, to kéhektat dén du top na a inumange to piyesta, éy tinumagubet ti Jesus. Pero ta lihim san. 11Nadid, du te tungkulin a Judeo ta Jerusalem, éy nipépakelagip de ti Jesus, éng ahe siya. Umasa side a umange siya ta piyesta. 12Sakay du tolay sa, éy masiyadu i pégbébaheta de ni Jesus. Te sénganya a mégkagi a mahusay siya a lélake. Sakay te mégkagi be a “Ewan, da pagkamalién na du tolay.” 13Pero lihim san i pégbébaheta dia. Ewan tu néngipahayag diya, da méganteng side du te tungkulin a Judeo.

14Nadid, to pégkalahati dén no piyesta, éy inumange ti Jesus ta Templo a tulos siya a mégtoldu du tolay. 15Ey du te tungkulin a Judeo, éy mégtaka side diya, da bihasa a mégtoldu. “Bakit wade matalinung i éye a lélake,” kagi de, “éy éwan be siya nagadal ta iskul tama?” 16“Ey dahilan,” kagi ni Jesus, “i pégtoldu kua, éy éwan ta isip kua, éngˈwan gébwat ta Diyos. Siya i nagpaangea se diyakén. 17Eng gustu na maski ti ésiya a manupad ta kaluuben na Diyos,” kagi na, “éy mapospusan na a talaga éng ahe i gébwata na pégtoldu kua--éng gébwat ta Diyos, o éng gébwat ta isip ko sana. 18Mara, tu mégtoldu ta isip na san, éy gustu na éy purién siya na tolay. Pero éng te mégtoldu a inutusan siya na Diyos, éy gustu na éy purién na tolay i Diyos. I pégtoldua na kona sa a tolay éy tama, a éwan tu mali-mali.

19“Inatdinan kam ni Moises ta utus na Diyos, pero éwan moy sésundin. Ey nadid éy gustu moy a ipabunoék moy.” 20“Te dimonyo ka a talaga.” kagi du tolay, “éng kona sa i isip mua. Ti ésiya beman i mégpabunua diko?”

21Ey kinagi ni Jesus, a “Bakit mégtaka kam éng pahusayén ko tu lélake ta aldew na pangilin? 22Mara entan moy tu pégbugit: Inutusan kam ni Moises a bugitén moy du anak moy (éy gébwat i éya a ugali du apo tam a neditol ni Moises). Kanya bugitén moy du anak moy maski pangilin, 23monda tupadén moy i utus ni Moises. Nadid, éng maari kam a mégbugit maski pangilin, éy bakit mégingél kam diyakén da pinahusay ko tu lélake to pangilin? 24Kanya sikam,” kagi ni Jesus, “éy diyan moy pintasan i tolay éng éwan moy tukoy i tunay a nanyari.”

Négpasuway Du Tolay

Tungkul Ni Jesus

25Nadid, i senganya du Judeo ta Jerusalem, éy kinagi de, a “Isip ko siya tu binanta de a bunon! 26Ey entan moy, maski te taknég san se siya a mégtoldu ta harap dia, éy éwan tu néképégkagi diya a maski isesa! Bakit wade,” kagi de; “siguru éwan de siya pékialaman da naisip de dén a siya i tagapagligtas tama a talaga.” 27Pero, “Ewan wade,” kagi du iba, “dahilan ta kédemét kan ni Cristo a tagapagligtas, éy éwan kan tu makapospos ta nagébwatan naa. Pero i éye, éy tukoy tam dén i pégiyanan na a banuwan.”

28Nadid, to pégtoldu ni Jesus ta Templo, éy kinagi na, a “Isip moy tukoyék moy, sakay isip moy tukoy moy i kinagébwatan kua. Pero éwan! Ey éwanék se inumange ta isip ko san, éngˈwan, te iba a nagpaange se diyakén. Siya i tunaya. Ey sikam éy éwan moy siya tukoy. 29Pero sakén, éy tukoy ko siya, da gébwaték diya, sakay pinaangeék na se.” 30Nadid, to pégkagi ni Jesus ta éya, éy lalo de a gustu a dekpén siya. Pero éwan de netulos, da éwan na pabi takda a madikép. 31Sakay meadu be a tolay to piyesta a méniwala diya. “Siya i tagapagligtas a talaga,” kagi de, “da éwan tu iba a makagimet ta kataka-taka a kona diya.”

32Nadid du Pariseyo, nabati de tu kinékagi du tolay tungkul ni Jesus. Kanya inutusan de du pulis a angen dekpén siya. 33Ey nadid, kinagi man dén ni Jesus du tolay, a “Kétihék san dén a panahun i pékiagum kua dikam, sakay magsoliék dén to minagpaange se diyakén. 34Ey sikam, éy ahayukénék moy, pero éwan ék moy meta, da éwan kam makaange ta angayan kua.”

35Nadid, pékabati du Judeo ta éya, éy néguhon-uhon side a kinagi de, a “Ahe wade i angayan naa? Bakit kagi na a éwan tam meta? Siguru umange siya mégiyan du Judeo ta adeyo a banuwan na Griego, monda tolduan na sa du Griego a tolay. 36Anya wade i kahulugen no kinagi na a ahayukén tam kan siya, pero éwan tam meta? Bakit kinagi na a éwan kitam kan makaange ta angayan na? Ahe wade i angayan naa?” Kona sa i uhuna du te tungkulin a Judeo.

37Nadid, to katapusan a aldew no piyesta ta Jerusalem, éy tinumaknég ti Jesus ta harap du tolay, a kinagi na dide ta medegsén. “Maski ti ésiya a mégeplék,” kagi na, “éy umange se diyakén a uminom. 38Da maski ti ésiya a méniwala diyakén, éy koman dén i te bukal a dinom ta disalad na bégi na a mégbulos a ikébuhay na. Kona sa i kagia ta kasulatan na Diyos.” 39(I éya a kinagi ni Jesus, éy nihalimbawa na ta Espiritu na Diyos a umasék ta tolay a maniwala diya. Pero éwan pabi umasék, da bagu kona sa i gimet na Espiritu éy umontok pa ti Jesus ta langet.)

40Nadid, pékabati du tolay ta éya, éy kinagi du sénganya, a “Siya i mahalaga a purupeta na Diyos a talaga!” 41Sakay te iba be a mégkagi, a “Siya i Cristo a tagapagligtas dikitam.” Pero, “Besa ina,” kagi du iba. “Magébwat beman i Cristo ta Galilea? 42Isip ko i kagia ta kasulatan na Diyos éy i Cristo éy gébwat kan ta lahi ni Hari Dabid. Sakay ta kédemét na kan,” kagi de, “éy gébwat kan ta Bethlehem a banuwan ni Dabid.” (Akala de éy nienak ti Jesus ta Galilea.) 43Kanya du tolay, éy éwan paripareho i isip dia tungkul ni Jesus. 44I sénganya dide, éy gustu de maka siya a dekpén. Pero éwan de nitulos.

Ewan Méniwala Du Te Tungkulin a Judeo

45Nadid, du pulis a talaga a manikép ni Jesus, éy nagsoli side du nagutus dide a Pariseyo. Ey kédemét de dide, éy kinagi du Pariseyo, a “Bakit éwan moy siya dinikép?” 46Ey kinagi du pulis, a “Mésanike kame diya, da éwan me pabi nabati i memahal a kagi a kona to kinagi na.” 47Ey “Anya,” kagi du Pariseyo, “pagkamalién na kam bale be? 48Bakit, neta moy beman i maski isesa a mataas a Judeo a méniwala diya? Ewan! 49Pero didi tolaya a mababa,” kagi de, “éy méniwala side da éwan de inadal tu utus ni Moises. Dumemét maka dide agad i parusa na Diyos.”

50Nadid, édsa be sa nadid ti Nikodemo, da Pariseyo be siya. Siya tu inumange nékiohon ni Jesus to kélép. Ey kinagi na dide, a 51“Bakit pépintasan moy siya agad? Isip ko i ugali tama éy éwan kitam magparusa ta tolay éng éwan tam pa mabati tu katuwiran na?” 52Ey “Anya,” kagi de ni Nikodemo, “bakit kumampi ka diya, taga Galilea ka wade be? Hala, pagadalan mo i kasulatana, éy meta mo a éwan tu purupeta a gébwat ta Galilea.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index