Search form

Juan 7:24

24Kanya sikam,” kagi ni Jesus, “éy diyan moy pintasan i tolay éng éwan moy tukoy i tunay a nanyari.”

Négpasuway Du Tolay

Tungkul Ni Jesus

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index