Search form

Juan 7:26

26Ey entan moy, maski te taknég san se siya a mégtoldu ta harap dia, éy éwan tu néképégkagi diya a maski isesa! Bakit wade,” kagi de; “siguru éwan de siya pékialaman da naisip de dén a siya i tagapagligtas tama a talaga.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index