Search form

Juan 7:36

36Anya wade i kahulugen no kinagi na a ahayukén tam kan siya, pero éwan tam meta? Bakit kinagi na a éwan kitam kan makaange ta angayan na? Ahe wade i angayan naa?” Kona sa i uhuna du te tungkulin a Judeo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index