Search form

Juan 7:39

39(I éya a kinagi ni Jesus, éy nihalimbawa na ta Espiritu na Diyos a umasék ta tolay a maniwala diya. Pero éwan pabi umasék, da bagu kona sa i gimet na Espiritu éy umontok pa ti Jesus ta langet.)

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index