Search form

Juan 8:12

Tu Demlag Ta Mundua

12Nadid, mégtoldu man dén ti Jesus du tolay. “Sakén i Demlaga a mégpaliwanag ta tolay ta mundua,” kagi na. “Maski ti ésiya i mékiaguma diyakén, éy éwan méglakad ta mediklém. Engˈwan, édse diya i Demlag a ikébuhay na tolay.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index