Search form

Juan 8:13

13Nadid, pékabati du Pariseyo ta éya, éy kinagi de, a “Ewan kame méniwala diko, da éwan tu iba a mégpatunay diko. Engˈwan, siko be san i mégpatunaya ta sarili mua.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index