Search form

Juan 8:21

Ewan Kam Makaange Ta Angayan Kua

21Nadid, kinagi man dén ni Jesus du tolay, a “Adene dén i oras a hektatan ta kam. Ey ahayukénék moy, pero éwanék moy meta. Engˈwan basta mate kam a te kasalanan pabi. Sakay éwan kam makaange ta angayan kua.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index