Search form

Juan 8:28

28“Sakén i lélake a gébwat ta langet,” kagi na. “Ta péngiekpét moy diyakén ta te tolnék a kayo, éy mapospusan moy dén a sakén i pinaangea se na Diyos. Sakay mapospusan moy be a éwan gébwat i pégtoldu ko ta sarili ko san; éngˈwan gébwat to nipaliwanag diyakén Nama ko.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index