Search form

Juan 8:9

9Ey du Pariseyo, pékabati de to kagi ni Jesus, éy mésanike dén side, da tukoy de a te kasalanan be side. Kanya nétégitégesa dén side a néglakad, sapul to katandaan de. Basta i nawahaka éy ti Jesus sakay tu bébe.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index