Search form

Juan 9

Pinahusay Ni Jesus Tu Buhék

1Nadid, to péglakad de Jesus, éy neta de tu lélake a buhék sapul to nikeeanak na. 2Ey kinagi diya du alagad na, a “Anya wade, Maistu, bakit wade nienak i lélake a éya a buhék? Parusa ina na kasalanan na a sarili, o na kasalanan dena na?” 3“Ewan,” kagi ni Jesus. “Ewan ina gébwat to kasalanan na. Sakay éwan be gébwat ta kasalanan dena na. Engˈwan, kanya buhék siya, éy monda mepahayag i kapangyarian na Diyos a manghusay diya. 4Kailangan a tupadén tam i tarabaho no nagpaange se diyakén bagu malipas i panahun a pangtupad tam. Dumemét agad i kélép éy éwan tu makatarabaho. 5Habang édseék ta mundua, éy sakén i Demlag a mégpaliwanag ta tolay ta mundua.” 6Nadid, to pégkagi ni Jesus ta éya, éy linoktaben na tu luta a ginimet na a putik, sakay nikulo na to mata no buhék. 7Sakay kinagi na diya, a “Ikad mo dén magidemos ta dinuma na Siloe.” Nadid inumange sa tu buhék a nagidemos. Ey to késoli na to bile, éy naketa dén siya.

8Nadid du karatig na, sakay du dati a nakatenggi diya, éy kinagi de, a “Anya, éwan ye tu lélake a dati a te eknud a mékilimos?” 9Isip du kalahati a tolay éy siya ngani dén ya, pero “Ewan wade ina,” kagi du iba, “neubet wade san ye.” Ey “Ewan,” kagi no lélake, “sakén ngani dén ye.” 10“Ey pakodyan mo a nakabulag?” kagi de. 11“Tu lélake a ngéngahinan de a Jesus,” kagi na, “éy nagimet ta putik to laway na, sakay nikulo na ta mata kua, sakay inutusanék na a magidemos ta Siloe. Ey to pégidemos ko sa, éy naketaék dén.” 12“Ey ahe dén i éya a lélake?” kagi de. Ey “Ahéy,” kagi na. “éwan ko dén tukoy.”

Siyasatén Du Pariseyo Eng

Kodya I Nipaghusay Na

13-14Nadid, to pégimet ni Jesus to putik a pagamot na to mata no buhék, éy pangilin a aldew. Kanya du tolay, éy niange de tu lélake du Pariseyo. (Da bawal kan tu ginamet ni Jesus, da pangilin.) 15Ey du Pariseyo, éy nisiyasat de diya éng pinakodya na a minaketa. Ey kinagi na dide, a “Te lélake a nikulo na tu putik ta mata kua, éy pégidemos ko, éy naketaék dén.” 16Nadid, néguhunan du Pariseyo ti Jesus. “Ewan gébwat ta Diyos i éya a lélake,” kagi de, “da éwan siya méngilin ta sabadu.” “Ewan,” kagi du iba. “Eng makasalanan siya a tolay, éy bakit makagimet siya ta kataka-taka?” Nadid, kona sa i nipégpasuwaya du Pariseyo. Ewan side négkaisa tu isip.

17Nadid kinagi de man dén to lélake, a “Siko, anya i isip mua, da siko kan i pinahusay na tu mata?” “Purupeta siya a talaga,” kagi na. 18Nadid, du te tungkulin a Judeo, éy éwan side méniwala a buhék tu lélake to éya. Kanya nipauwet de dena na, 19a kinagi de dide, a “Anya, éng saye i anak moya a kagi moy a buhék sapul to nikeenak na, éy bakit naketa dén nadid?” 20“Ewan me tukoy,” kagi dena na. “Anak me ngani ina, a buhék sapul to nikeenak na. 21Pero éwan me tukoy éng kodya i nipaketa naa. Sakay éwan me be tukoy éng ti ésiya i nagpahusaya ta mata naa. Pakelagipan moy siya,” kagi de. “Mégkagi ina dikam, da te idad be dén.” 22Kona sa i kinagi dena na du te tungkulin, da méganteng side dide. Tukoy de a nagkasunduan dén du te tungkulin a ibutan de ta kapilya de i bawat mégkagi a ti Jesus i tagapagligtas dia. 23Kanya kinagi de dide a bahala tu anak de a sumengbet to nipakelagip de dide.

24Kanya du te tungkulin a Judeo, éy pinauwet de man dén tu lélake a naghusay tu mata. Ey kinagi de diya, a “Isumpa mo ta Diyos éng katutuhanan tu kinagi mo dikame. Ewan maari a ti Jesus i nagpahusaya diko, da makasalanan siya a tolay.” 25“Ewan ko tukoy éng makasalanan siya, éngˈwan,” kagi no lélake. “Basta i tukoy ko sana, éy buhékék to éya, éy nadid éy naketaék dén!” 26“Ey anya i ginamet naa diko a talaga?” kagi de. “Pakodyan na a nagpabulag ta mata mua?” 27“Ey isip ko kinagi ko dén ya dikam,” kagi na. “Bakit éwan kam méniwala to kinagi ko? Bakit pékelagipanék moy man dén? Gustu moy wade be a maging alagad na?”

28Nadid, pékabati du te tungkulin ta éya, éy pinaginglan de tu lélake, a kinagi de, a “Siko i alagad na a talaga. Sikame, éy alagad kame ni Moises. 29Tukoy me a ti Moises i utusan na Diyos. Pero i éya a lélake, éy éwan me tukoy éng ahe i gébwat naa.” 30“Mégtakaék dikam!” kagi no lélake. “Neta moy dén a pinahusay na i mata kua éy éwan moy bale tukoy i kinagébwatan naa! 31Isip ko éwan tulungan na Diyos i tolay a makasalanan,” kagi na, “éngˈwan i tulungan na sana éy tu tunay a méniwala diya. 32Sapul to sapul, éy éwan tu nakapagpabulag ta tolay a buhék sapul to nikeenak na. 33Eng éwan gébwat i éya a lélake ta Diyos, éy éwan siya makagimet ta kona sa,” kagi no buhék. 34“Alakame!” kagi du te tungkulin. “Siko i makasalanana sapul to kéanak mo, sakay gustu mo beman a siko i mégtoldua dikame?” Ey nadid éy, inibutan de siya to pégmitingan de.

35Nadid ti Jesus, éy nabaheta na a inibutan de tu lélake to pégmitingan de. Ey to péketa na diya, éy kinagi na a “Méniwala ka ta lélake a gébwat ta langet?” 36“Ti ésiya siya?” kagi no lélake. “Ikagi pad diyakén, monda maniwalaék diya.” 37“Ey neta mo dén siya,” kagi ni Jesus, “da sakén a mégkagi diko, éy sakén ngani dén ye.” 38“Ey méniwalaék dén diko, Panginoon,” kagi no lélake. Ey tulos na a sinumamba diya.

39Nadid, kinagi ni Jesus a, “Kanyaék se inumange ta mundua, éy monda mahukum i tolay. Sakay inumangeék be se monda maketa du buhék ta katutuhanan, sakay monda mabuhék du mégkagi a meta de i katutuhanan.” 40Nadid, du Pariseyo a te taknég sa, pékabati de ta éya, éy kinagi de, a “Anya, kagi mo a buhék kame be tu isip?” 41“Eng buhék kam a talaga,” kagi ni Jesus, “éy éwan kam tu kasalanan. Pero nadid, da kagi moy a meta moy i katutuhanan, éy saya i katunayana a te kasalanan kam a talaga.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index