Search form

Juan 9:13-14

13-14Nadid, to pégimet ni Jesus to putik a pagamot na to mata no buhék, éy pangilin a aldew. Kanya du tolay, éy niange de tu lélake du Pariseyo. (Da bawal kan tu ginamet ni Jesus, da pangilin.) 15Ey du Pariseyo, éy nisiyasat de diya éng pinakodya na a minaketa. Ey kinagi na dide, a “Te lélake a nikulo na tu putik ta mata kua, éy pégidemos ko, éy naketaék dén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index