Search form

Juan 9:24

24Kanya du te tungkulin a Judeo, éy pinauwet de man dén tu lélake a naghusay tu mata. Ey kinagi de diya, a “Isumpa mo ta Diyos éng katutuhanan tu kinagi mo dikame. Ewan maari a ti Jesus i nagpahusaya diko, da makasalanan siya a tolay.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index