Search form

Juan 9:35

35Nadid ti Jesus, éy nabaheta na a inibutan de tu lélake to pégmitingan de. Ey to péketa na diya, éy kinagi na a “Méniwala ka ta lélake a gébwat ta langet?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index