Search form

Lukas 1:13

13Pero kinagi diya no anghel, a “Diyan ka méganteng, Sakarias. Nabati dén na Diyos tu panalangin mo diya. Mangilog a talaga tu asawa mo, a magenak siya ta lélake. Ey ta kéenak na, Sakarias,” kagi na, “éy ngahinan mo siya ni Juan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index