Search form

Lukas 1:17

17Utusan siya na Diyos, Sakarias,” kagi na, “a te kapangyarian siya a kapareho ni Purupeta Elias to araw. Pagkasunduén na du patena, sakay pagbaguén na i isip du masuwayin, monda umaheg side du tolay a mahusay. Mégdetol siya ni Cristo, a paghandaén na du tolay ta demtan na.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index