Search form

Lukas 1:20

20Pero siko, Sakarias, da éwan ka méniwala diyakén, a matupad a talaga i éya a kinagi ko, éy maging bulol ka dén nadid, a hanggan ta kédemét na éya a nipangako ko diko, a magenak tu asawa mo.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index