Search form

Lukas 1:54-55

54-55“Nadid, éy inaguman na Diyos i katulung na a Israel. Ewan na naleksapan tu pangako na du apo-apo tam, a mangagbi dikitam. Kinagbian na ti Abraham. Sakay kagbian na be sikitam a apo-apo na, a éwan tu katapusan.”

Saya i katapusana no kinagi ni Maria. 56Ey kétapos na éya, éy tinumulos ti Maria to bile no dada na ta manga étélo a bulan, bagu nagsoli siya to bile na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index