Search form

Lukas 1:80

80Nadid, tu anak de Sakarias, éy ti Juan i ngahen naa. Ey dinumikél siya ta mahusay, a natutu be siya tu isip. Ey tu diniklan na éy ta melawa a ilang a lugar. Saya i pégiyanan na a hanggan éwan dinumemét tu oras na a umange nagpahayag du tolay a Israel.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index