Search form

Lukas 10

Pinéglakad Na Du Alagad Na a Magtoldu

1Nadid, kétapos na éya, éy pinili ni Jesus i pitu a pulu a kakaguman na, a inutusan na side a péglakadén na side ta tégdéduwa, a magdetol diya ta bawat angayan na a bariyo-bariyo. 2“Meadu i gapasén,” kagi na, “pero kulang i magapas. Kanya ipanalangin moy to te koo ta kapahayan, a paange na i meadu a magapas ta kapahayan na. 3Ikad moy dén,” kagi na. “Péglakadén ta kam du medukés a tolay. Mara, koman kam i tupa a méglakad ta lubuk du metapang a aso. 4Diyan moy kébilén i kuhata, o maski suput, o reserba a sinelas. Sakay diyan kam magabala a mégéuhunén du kasambat moy ta dilan. 5Sakay éng somdép kam ta tulusan moy a bile, éy batién moy du édsa sa, a kagi moy, a ‘Demtan kam maka na kapayapaan.’ 6Ey nadid, éng mahusay du mégiyan sa, a tanggapén de kam, éy kagbian side na Diyos a talaga. Pero éng éwan side mahusay, éy bawen moy tu nipangbati moy dide. 7Ey diyan kam uméagton ta iba-iba a bile, éngˈwan tumulos kam ta isesa san a bile. Sakay diyan kam mésanike a méngan ta ihayin de dikam, da dapat aguman kam du tolduan moy.

8“Bagay dumemét kam ta esa a banuwan, éng tanggapén de kam, éy méngan kam ta ihayin de dikam. 9Sakay pahusayén moy du te ladu ta éya a banuwan, sakay ibaheta moy dide,” kagi ni Jesus, “a adene dén a dumemét i péghari na Diyos dide. 10Pero éng dumemét kam ta banuwan, éng éwan de kam tanggapén, éy kagin moy dide, a 11‘Pagpagen me i alikabuk na banuwan moya ta tikéd mia, a saya i tanda me dikam,’ kagi moy, ‘a te kasalanan kam ta Diyos.’ Sakay kagi moy be dide, a ‘Talaga a dumemét dikam i Diyos a maghari, éy inidelan moy dén!’ 12Katutuhanan a kédemét na péghukum na Diyos, éy lalo a mehirap i sapitén du tolay na éya a banuwan, kesira to sinapit du taga Sodoma to araw!”

Du Banuwan a Ewan Méniwala

13Nadid, pégisip ni Jesus du mégidel diya a banuwan, éy kinagi na, a “Kakakagbi kam, sikam a taga Korasin! Kakakagbi kam, sikam a taga Betsayda! Da ginimet ko dén ta harap moy i meadu a makataka-taka, éy éwan kam nagsisi. Pero du tolay ta Tiro sakay ta Sidon to araw, éng neta de maka to araw tu mineta moy, éy talaga a nagsisi side. Nagbadu maka dén side ta kostal, sakay mégiknud side ta abu, monda magpatunay side a nagsisi a talaga. 14Kanya ta péghukum na Diyos,” kagi ni Jesus, “éy masiyadu a mehirap i sapitén moy kesira ta sinapit du taga Tiro éy ta Sidon. 15Sakay sikam a taga Kapernaum,” kagi na, “i pégpalalo moy éy makaabut kam ta langet, pero i abutén moy sana éy impiyerno!”

16Nadid, kinagi ni Jesus du alagad na, a “maski ti ésiya i mégbati dikam a mégtoldu, éy bilang mégbati be side diyakén. Sakay du mégidel dikam, éy bilang idelanék de be dén. Sakay du mégidel diyakén, éy bilang idelan de be dén tu Ama ko a nagpaange se diyakén.”

Tungkul Ta Késoli Du Alagad

17Nadid, to késoli du pitu a pulu a alagad, éy mésahat side. “Panginoon,” kagi de, “maski du dimonyo, éy médaig me side bagay dinulaw me i ngahen mua a mégpaibut dide!” 18Ey “O,” kagi ni Jesus. “Ey sakén éy mineta ko ti Satanas a linumugmuk. Ey tu kélugmuk na éy mebakség a koman i kilat. 19Ey tandaan moy,” kagi na, “éy niatéd ko dén dikam i kapangyarian a monda maski yudakén moy i medukés a ulag, o maski kumékontara kam ni Satanas, éy éwan kam maanya. 20Pero maski madaig du medukés a espiritu dikam, éy diyan kam masahat ta éya. Engˈwan, i kasahatan moya éy da nilista dén na Diyos tu ngahen moy ta langet.”

21Nadid, ta éya a oras, éy tu Banal a Espiritu, éy pinasahat na ti Jesus. Tulos kinagi ni Jesus ta Diyos, a “Mégpasalamaték diko, Améng. Siko i Panginoon ta langet éy ta mundua. Salamat, Améng, da éwan mo nipékipospos tu kaluuben mo du matalinung a mataas a tolay; éngˈwan i néngipaliwanagen mua éy du mababa. O ngani, Améng, da kona sa i gustu mua.

22“Tama ko a Diyos,” kagi ni Jesus, “éy inatdinanék na ta étanan. Ey éwan tu makatukoy diyakén, éngˈwan Tama ko san. Ey éwan be tu nakatukoy Nama ko, éng éwan sakén san a anak na, sakay du nagpahayagen ko ta tungkul diya.”

23Nadid, kinagi ni Jesus du alagad na ta lihim, a “Masuwerte kam a talaga, da meeta moy dén tu gimet ko! 24Da tandaan moy, meadu i purupeta to araw, sakay hari, a gustu de a meta i meeta moya, pero éwan de neta. Sakay gustu de a mabati i mébati moya, pero éwan de nabate.”

Tu Istoria No Mebait a Samaritano

25Nadid, te esa a maistu ta rilihiyon na Judeo, a inumange ni Jesus a mégpakelagip diya, a monda pagkamalién na maka siya. “Maistu,” kagi na, “anya wade i gemtén kua, a monda makaabuték ta buhay a éwan tu katapusan?”

26“Ey anya i bébasaén mua ta libru na Diyos tungkul ta éya?” kagi ni Jesus. 27Ey kinagi no maistu ta rilihiyon, a “I kagia na Diyos to libru na, éy ‘Dapat mahalén mo i Panginoon mo a Diyos ta mahigpit, a isipén mo siya a palagi.’ Sakay i utus a esa, éy ‘Dapat mahalén mo tu kapareho mo a kona ta pégmahal mo ta bégi mo.’” 28Ey “O,” kagi ni Jesus, “tama tu sengbet mo. Sundin mo ina, éy makaabut ka ta buhay a éwan tu katapusan.”

29Nadid tu maistu, éy gustu na a maganap tu kagi na ni Jesus, monda isip du tolay a matalinung siya. Kanya kinagi na ni Jesus, a “Ti ésiya wade i kapareho ko a dapat mahalén ko?”

30Ey saye tu nisengbet ni Jesus diya a istoria: “Mara,” kagi na, “éy te esa kan a lélake a Judeo a inumange ta Heriko, a gébwat ta Jerusalem. Ey to péglakad na, éy sinanéb siya na tulisan. Dinoklos de siya, sakay inalap de tu badu na. Sakay binélbég de a hanggan kétihék a mate, sakay gininanan de.

31“Mamaya-maya, éy te sinumalegéd a padi a Judeo. Ey péketa no padi to te tayang a lélake, éy linumekaw siya a sinalinan na san. 32Ey mamaya-maya man dén, éy te sumalegéd be a esa a katulung ta Templo, a Judeo be siya. Ey péketa na to te tayang a lélake, éy sinalinan na be san. 33Nadid, mamaya-maya man dén, éy te sumalegéd man dén a éwan Judeo. Samaritano siya. Ey péketa na to lélake, éy kinagbian na siya. 34Inumadene kan siya, a ginamot na tu talitalingo na, sakay binédbéden na ta damit. Nadid, éy nisakay na siya to kabayo na, a niange na to bile a paupaan, sakay inalagaan na sa siya.

35“To kagabian na, éy inupaan na tu te koo to bile, a kinagi na diya, a ‘Alagaan mo siya. Ey éng mahigit pa ta éye i gastos mo diya, éy dagdagen ko san ta késoli ko,’ kagi na.

36“Ey nadid,” kagi ni Jesus to maistu, “anya i isip mua? Ti ésiya diden ya a étélo a sinumalegéd i nagpatunaya a mahalén na tu kapareho na?”

37“Ey siguru tu éwan Judeo a Samaritano,” kagi no maistu, “da kinagbian na tu te tayang a Judeo.”

“Ey anya pa,” kagi ni Jesus. “Ey nadid, éy dapat kona be sa i ahigén mua.”

Tinumulos Ti Jesus To Bile De Marta

38Nadid, to péglakad de Jesus, éy inumange side to esa a bariyo. Ey te bébe sa a ti Marta i ngahen naa. Ey siya, éy pinatulos na de Jesus to bile na. 39Ey to péghanda ni Marta to pénganan de, éy ti Maria a wadi na, éy basta te eknud san to giled ni Jesus, a mégbati to pégtoldu na. 40Ey ti Marta, éy métahanta, da meadu i handaén na. Kanya kinagi na ni Jesus, a “Panginoon, entan mo i wadi kuae, pinabayanék na dén a méghanda ta étanan a tarabaho ko. Utusan mo siya beman a tulunganék na.”

41Pero kinagi ni Jesus diya, a “Marta, bakit méligalig ka ta sari-sari? 42Te isesa san a mahalaga a kailangan; éy saya i gimita na wadi muae. Ey éwan maari a sawayén ta siya.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index