Search form

Lukas 10:16

16Nadid, kinagi ni Jesus du alagad na, a “maski ti ésiya i mégbati dikam a mégtoldu, éy bilang mégbati be side diyakén. Sakay du mégidel dikam, éy bilang idelanék de be dén. Sakay du mégidel diyakén, éy bilang idelan de be dén tu Ama ko a nagpaange se diyakén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index