Search form

Lukas 10:22

22“Tama ko a Diyos,” kagi ni Jesus, “éy inatdinanék na ta étanan. Ey éwan tu makatukoy diyakén, éngˈwan Tama ko san. Ey éwan be tu nakatukoy Nama ko, éng éwan sakén san a anak na, sakay du nagpahayagen ko ta tungkul diya.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index