Search form

Lukas 10:27

27Ey kinagi no maistu ta rilihiyon, a “I kagia na Diyos to libru na, éy ‘Dapat mahalén mo i Panginoon mo a Diyos ta mahigpit, a isipén mo siya a palagi.’ Sakay i utus a esa, éy ‘Dapat mahalén mo tu kapareho mo a kona ta pégmahal mo ta bégi mo.’”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index