Search form

Lukas 10:29

29Nadid tu maistu, éy gustu na a maganap tu kagi na ni Jesus, monda isip du tolay a matalinung siya. Kanya kinagi na ni Jesus, a “Ti ésiya wade i kapareho ko a dapat mahalén ko?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index