Search form

Lukas 10:30

30Ey saye tu nisengbet ni Jesus diya a istoria: “Mara,” kagi na, “éy te esa kan a lélake a Judeo a inumange ta Heriko, a gébwat ta Jerusalem. Ey to péglakad na, éy sinanéb siya na tulisan. Dinoklos de siya, sakay inalap de tu badu na. Sakay binélbég de a hanggan kétihék a mate, sakay gininanan de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index