Search form

Lukas 10:40

40Ey ti Marta, éy métahanta, da meadu i handaén na. Kanya kinagi na ni Jesus, a “Panginoon, entan mo i wadi kuae, pinabayanék na dén a méghanda ta étanan a tarabaho ko. Utusan mo siya beman a tulunganék na.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index