Search form

Lukas 11

Tu Pégtoldu Na Tungkul Ta Panalangin

1To esa a aldew, éy nanalangin ti Jesus. Ey to kétapos na, éy kinagi diya no alagad na a esa, a “Panginoon, tolduan mo kame a manalangin, a kona to pégtoldu ni Juan du alagad na to araw.” 2Ey saye tu nitoldu ni Jesus dide. “Kona se i dapat panalangin moy,” kagi na.

“‘Améng,’ kagi moy, ‘Purién maka dén na tolay i ngahen mua. Siko maka dén i maghari ta mundua. 3Atdinan mo kame ta kanén me nadid a aldew. 4Sakay patawadén mo kame ta kasalanan me; éy sikame, Améng, éy patawadén me be du te kasalanan dikame. Sakay diyan mo kame iharap ta mahigpit a mamuhuba dikame.’”

5Nadid, nitoldu pa dide ni Jesus i tungkul ta panalangin, a kinagi na, a “Anya wade éng te bigla a dumemét ta kélép ta bile moy, éng éwan ka tu ipakan dide? Anya wade, éng umange ka ta bile no karatig mo, a dulawan mo, a ‘Kadimoy, padimanék pad ta ipakan ko du bisita ko, 6da te dinumemét dén ta bile ko, éy éwanék tu ipakan dide.’ 7Ey anya wade éng sumengbet diko tu karatig mo, a ‘Ta gabia dén! Ewanék makapangatéd diko nadid, da tidug kame dén a métatena, a metamadék dén a umégkat. Ey seradu pati be dén tu pintuan me.’

8“Entan moy,” kagi ni Jesus, “metamad tu karatig mo a mangatéd diko ta agidén mo, maski kadimoy mo. Pero éng pilitén mo siya a pilitén, éy umégkat siya a talaga a méngatéd diko ta maski anya a gustu mo. 9Kanya sikam,” kagi ni Jesus, “éy kona be sa i panalangin moya ta Diyos. Eng mékeged kam ta Diyos, éy atdinan na kam. Eng mégahayok kam, éy paketan na kam. Eng tumuktuk kam ta pintuan na Diyos, éy bukasan na kam. 10Dahilan maski ti ésiya i magagida ta Diyos, éy atdinan na. Sakay tu mégahayok, éy paketan na. Sakay tu mégtuktuk, éy bukasan siya. 11Anya,” kagi ni Jesus, “éng magaged du anak moy ta ikan, éy anya i iatéd moya, ulag? 12O éng magaged dikam ta bunay, éy anya i iatéd moya, kahame? 13Nadid entan moy; maski makasalanan kam a tolay, éy atdinan moy du anak moy ta mahusay. Ey Tama moy ta langet, éwan na beman iatéd i Banal a Espiritu ta magaged diya?”

Nagpatunay Ti Jesus a Ewan Gébwat

I Kapangyarian Na Ni Satanas

14Nadid, pinaibut ni Jesus tu dimonyo to lélake a bulol. Ey to pékaibut na dén, éy nakapégkagi dén tu lélake. Ey nagtaka du tolay. 15Pero du iba sa a tolay, éy inupos de ti Jesus, a kinagi de, a “Kanya makapégpaibut siya du dimonyo, éy inatdinan siya ni Satanas ta kapangyarian na. Ti Satanas a mayor du dimonyo.”

16Ey te iba be sa a tolay, a pinuhubaan de ti Jesus, a kinagi de diya, a “Ipeta mo dikame i tanda a makataka-taka a gébwat ta Diyos.” (Gustu de san a meta éng te kapangyarian siya a talaga a gébwat ta Diyos.) 17Pero tukoy ni Jesus i isip de, a kinagi na dide, a “Eng mara, maski ahe a banuwan, éng néglébug side, éy bumagsak a talaga. Sakay maski ahe a bile, éng néglébug side, éy éwan be male i buhay de. 18Ey nadid sakén; bakit kagi moy a inatdinanék ni Satanas ta kapangyarian na a magpaibut du katulung na a dimonyo? Lélbugén beman ni Satanas i sarili na? Eng kona sa, éy bumagsak siya a talaga. 19Bakit kagi moy a gébwat ni Satanas i kapangyarian ko a mangpaibut ta dimonyo? Ey anya du tolay moy? Eng ibutan de i dimonyo, éwan beman gébwat ta Diyos i kapangyarian de? Kanya side i mégpatunaya a kakabulyan tu péngupos moy diyakén! 20Pero éng ibutan ko du dimonyo ta pamag-itan na kapangyarian na Diyos, éy saya i katunayana a dumemét dén dikam i péghari na Diyos ta tolay.

21“Eng mara,” kagi ni Jesus, “te mesibét a lélake a te armas, a mégbantay ta bile na, éy mahusay san tu kasangkapan na. 22Pero éng te lélake a lalo a mesibét diya, a duklusén na siya, éy madaig tu lélake a mégbantay. Sakay tu dumuklos, éy alapén na tu armas na sakay tu kasangkapan na. Ey ti Satanas, éy siya i déduklusén kua.

23“Ey tu éwan kampi diyakén,” kagi ni Jesus, “éy kontara diyakén. Ey tu éwan tumulung diyakén a méngidulug ta tolay, éy nangangahulugen a paadeyuén na du tolay diyakén.”

Halimbawa a Tungkul Ta Ewan

Méniwala Ta Diyos Ta Hustu

24“Bagay umibut tu medukés a espiritu ta bégi na tolay,” kagi ni Jesus, “éy méglebut ta ilang a lugar a mégahayok ta imangan na. Nadid, éng éwan tu meeta, éy kagi na, a ‘Magsoliék to kinagébwatan ko a négiyanan ko.’ 25Ey kédemét na, éy dinemtan na a éwan tu lasén, sakay melinis a mahusay dén. 26Kanya inakit na i pitu a iba a espiritu a mas medukés pa diya, sakay sinomdép side a négiyan sa side. Kanya lalo a medukés to neditol i kalagayan na éya a tolay.”

27Nadid, to pégkagi dén ni Jesus ta éya, éy kinagi no bébe a esa ta lubuk du meadu a tolay, a “Masuwerte ngani dén tu ina mo!”

28Ey, “O,” kagi ni Jesus, “pero lalo a masuwerte du makabati ta kagi na Diyos, éng tulos de a sugsugén!”

Ti Jesus Ey Kapareho Ni Honas

29Nadid, to kédulug du tolay ni Jesus, éy kinagi na dide, a “Diden ye a lahi a Judeo, éy magkadukés side! Piliténék moy a ipeta ko dikam i tanda, pero éwanék tu ipeta dikam a tanda, éngˈwan tu nanyari ni Honas to araw. 30Dahilan tu nanyari ni Honas, éy saya i katunayana du tolay ta Ninibe a pinaange siya na Diyos dide. Ey kona be sa sakén. Te manyari be diyakén a kona ni Honas; éy saya i tandaa dikam a pinaangeék se na Diyos.

31“Kédemét na péghukum na Diyos,” kagi ni Jesus, “éy tu hari a bébe a taga Kabagatan to araw, éy tumaknég siya a méngiabla dikam. Da siya, éy inumange se a gébwat ta adeyo, monda baten na i memahal a pégtoldu ni Solomon. Ey nadid éy te mataas ni Solomon ta éye a mégtoldu dikam, éy éwan moy bébaten. 32Sakay pati du tolay a taga Ninibe, éy tumaknég be side ta péghukum, a iabla de dikam a lahi a Judeo, da nagsisi side to pégtoldu ni Honas dide. Ey nadid éy te mataas ni Honas ta éye a mégtoldu dikam; éy éwan kam mégsisi!”

Tu Pinakang-simbu Na Bégi

33“Ewan tu mégtab ta simbu,” kagi ni Jesus, “a tulos iliso na ta ébut, o taklében na ta pégtakalan. Engˈwan, yedton na ta lamesa, monda matanglawan du somdép ta bile. 34Ey tu mata mo,” kagi na, “éy saya i pinakang-simbu na bégi mua. Kanya éng medemlag i mata mua, éy mademlagen be i étanan a bégi mo. Pero éng mediklém i mata mua, éy mediklém be i bégi mua. 35Samakatuwid, éng éwan mo tukoy i tama, éy mediklém i isip mua. 36Kanya éng maketa tu isip mo ta mahusay, éy éwan ka tu mali tu isip. Basta tu isip mo éy medemlag a kona ta demlag na simbu.”

Pinaginglan Ni Jesus Du Mataas a Judeo

37Nadid, to kétapos ni Jesus a mégtoldu, éy inakit siya no esa a Pariseyo a méngan to bile de. Ey to pégeknud de a méngan, 38éy mégtaka tu Pariseyo, da napansing na a éwan bale naguges ti Jesus. 39Kanya kinagi ni Jesus diya, a “Bakit sikam a Pariseyo,” kagi na, “éy ugali moy a palagi a mégugues du tasa moy sakay du penggan moy, monda melinis? Pero tu ugali moy a medukés, éy éwan moy malinisan! 40Ayhay,” kagi ni Jesus, “sikam a mégkamali ta dikél! Ginamet na Diyos a talaga i meta na tolay. Pero ginamet na be i éwan meta na tolay. Kanya tukoy na i édse ta isip moya, da ginamet na be ya. 41Eng gustu moy a ibilang kam na Diyos a melinis kam, éy mangatéd kam du mahirap a tolay.

42“Kagbi kam, sikam a Pariseyo!” kagi na. “Iatéd moy ta Diyos i ikasapulu na kabuhayan moy, a hanggan ta atong moy a éwan tu halaga. Pero pinabayan moy dén tu lalo a mahalaga a kailangan, da dayaén moy tu kapareho moy, sakay éwan moy mahal i Diyos. Maari, mangatéd kam ta Diyos. Pero gemtén moy be i mahalaga a kailangan.

43“Kagbi kam, sikam a Pariseyo!” kagi ni Jesus. “Gustu moy a mégiknud ta pégiknuden na mataas a tolay ta kapilya moy. Sakay gustu moy a saloduan kam na tolay ta plasa na banuwan. 44Kagbi kam, da kapareho kam na lébéng a éwan meta na tolay, a tulos yudakén de, a tulos meahes tu buyok ta tikéd dia!”

45Nadid, i esa a maistu na rilihiyon, éy kinagi na ni Jesus, a “Maistu, éng mégkagi ka ta kona sina, éy pintasan mo kame be!”

46“Ey o ngani,” kagi ni Jesus. “Pati sikam a maistu ta rilihiyon, éy kagbi kam be! Da dagdagen moy i mehirap a utus ta rilihiyon moy, a pilitén moy du tolay a sugsugén de. Pero éwan moy side tulungan ta maski kétihék. 47Kagbi kam! Ginimet moy du pantiyung du purupeta to araw. Pero du apo-apo moy to araw, éy side ngani dén ya di namunua dide! 48Meramay kam a talaga du kasalanan de to araw. Da side éy binunu de du purupeta, éy sikam, éy ginimet moy du pantiyung de! 49Kanya kinagi dén na Diyos a paangen na dikam i magtoldu ta kagi na Diyos, sakay apostol. Pero bunon moy i sénganya dide. Sakay du iba éy lélokon moy side.

50“Kanya sikam a lahi nadid,” kagi ni Jesus, “éy parusaan kam na Diyos, dahil du purupeta a binunu du apo-apo moy to araw; 51sapul to nipamuno de ni Abel a hanggan to nipamuno de ni Sakarias. Ey ahe i pinamunuan de ni Sakarias éng éwan to sélat no Templo sakay to lamesa a pégatangan. O ngani, parusaan na Diyos a talaga didi tolay a éye nadid, dahil ta éya a kasalanan a ginimet de du purupeta!

52“Kagbi kam a talaga, sikam a maistu ta rilihiyon,” kagi na Jesus, “da niliso moy du tolay i katutuhanan a tungkul ta Diyos. Idel moy dén a ipasakup ta péghari na Diyos, sakay harangan moy be du iba a gustu a pasakup!”

53Nadid, to kétapos ni Jesus a négtoldu du tolay ta éya, éy hinumektat siya ta éya a lugar. Ey du Pariseyo sakay du maistu ta rilihiyon, éy pépintasan de siya ta mahigpit. Sakay sigi san side a mékipégpasuway diya, da méiyamut side diya. 54Gustu de a pagkamalién de siya, monda te katuwiran side a mangidimanda diya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index