Search form

Lukas 11:1

Tu Pégtoldu Na Tungkul Ta Panalangin

1To esa a aldew, éy nanalangin ti Jesus. Ey to kétapos na, éy kinagi diya no alagad na a esa, a “Panginoon, tolduan mo kame a manalangin, a kona to pégtoldu ni Juan du alagad na to araw.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index