Search form

Lukas 11:23

23“Ey tu éwan kampi diyakén,” kagi ni Jesus, “éy kontara diyakén. Ey tu éwan tumulung diyakén a méngidulug ta tolay, éy nangangahulugen a paadeyuén na du tolay diyakén.”

Halimbawa a Tungkul Ta Ewan

Méniwala Ta Diyos Ta Hustu

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index