Search form

Lukas 11:51

51sapul to nipamuno de ni Abel a hanggan to nipamuno de ni Sakarias. Ey ahe i pinamunuan de ni Sakarias éng éwan to sélat no Templo sakay to lamesa a pégatangan. O ngani, parusaan na Diyos a talaga didi tolay a éye nadid, dahil ta éya a kasalanan a ginimet de du purupeta!

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index