Search form

Lukas 12

Mangilag Kam Ta Pégtoldu Du Pariseyo

1Nadid, samantala a mégtoldu pabi ti Jesus, éy dinumulug diya a dinumulug i meaadu a libu a tolay, a hanggan éwan side nagsadét-sadét a tahod. Ey kinagi ni Jesus du alagad na, a “Mangilag kam ta pégpaalsa du Pariseyo, a samakatuwid éy mangilag kam ta pégwari-wari de a banal side a tolay. 2Ey tandaan moy, maski anya i gemtén na tolay nadid ta lihim, éy lumitaw ta esa a panahun. Sakay maski anya i nipamen de nadid, éy mehayag ta esa a panahun. 3Ey maski anya i uhon moya ta lihim nadid, éy mepahayag ta étanan ta esa a panahun. Sakay maski anya i anasatén moy nadid ta lubuk na bile moy, éy te mangidulaw ta éya a kagi ta plasa na banuwan.

4“Tandaan moy ye, a kékadimoy ko,” kagi ni Jesus, “diyan moy antingan du mamuno ta bégi moy, da éwan side makabuno ta kaliduwa moy. 5Engˈwan, i dapat moy a antingan éy Diyos, da siya i magpakatea ta tolay. Sakay pati éy siya i te kapangyarian a méngibut ta kaliduwa moy ta impiyerno. Kanya siya ngani i dapat a antingan moy a talaga!

6“Mara,” kagi ni Jesus, “makabugtong kam ta lima a dignés ta éduwa san a sentimos. Ey maski mura side, éy éwan kaleksapan na Diyos i maski esa dide. 7Ey bakit méganteng kam a makay kaleksapan kam na Diyos? Mahalaga kam diya kesira ta meadu a dignés. Maski na buk moya, éy nabilang na a étanan!”

8“Tandaan moy,” kagi ni Jesus; “maski ti ésiya i méngipagtapat du tolay, a méniwala siya diyakén, éy ipagtapat ko be siya du anghel na Diyos. Ey sakén i lélake a gébwat ta langet. 9Pero maski ti ésiya i tumanggia diyakén ta harap na tolay, éy itanggi ko be siya du anghel na Diyos.

10“Maski ti ésiya i mangupos diyakén a nagébwat ta langet, éy pagpasensiyaan side na Diyos. Pero tu mangupos ta Banal a Espiritu, éy saya i éwana pagpasensiyaan na Diyos.

11“Nadid,” kagi ni Jesus, “bagay iharap de kam du tagapamahala ta kapilya de, o éng mangidimanda side dikam ta gubernador, éy diyan kam métageg éng anya i katuwiran moya dide. 12Da tu Banal a Espiritu i magpakagia dikam ta katuwiran moy dide.”

Tu Halimbawa No Mayaman a Lélake

13Nadid, te esa a lélake du tolay sa, a kinagi na ni Jesus, a “Maistu, pégkagian mo teka ko, monda hatianék na to nipamana dikame no ama me.”

14“Ey anya,” kagi ni Jesus diya, “pakodyan ko a maghati to nipamana dikam no ama moy? Ewan ko tungkulin a méghati ta luta.”

15Ey nadid, tulos kinagi ni Jesus du tolay sa, a “Mangilag kam, a diyan kam medémot ta sari-sari. Dahilan maski du mayaman a tolay, éy éwan side dagdagen no yaman de tu buhay. 16Mara,” kagi na, “éy te lélake kan a mayaman, a te luta ta meadu a pahay. 17Ey kinagi na kan, a ‘Magenyaék, da éwanék dén tu pagdétonan ta étanan a pahay ko, da meadu dén. 18Ay,’ kagi na, ‘saye i gemtén kua: hukatén ko du bodega ko a dati, a bilayan ko ta dédekél pa sa a bigu, monda hustu i pagdétonan ko ta pahay ko, sakay ta ari-arian ko.’ 19Nadid, éy kagi kan no lélake, a ‘Ah, masuwerteék, da hustu dén i gastos ko a hanggan ta maski sangan a taon. Melagen i buhay ko nadid,’ kagi na, ‘a i tarabaho ko nadid éy basta méngan, sakay maginom, sakay magsayaék.’”

20“Pero éwan,” kagi ni Jesus; “da kinagi na Diyos diya, a ‘Luku-luku ka tu isip, da nadid dén a kélép éy mate ka dén. Ey nadid,’ kagi na Diyos, ‘koo mo pabi beman i étanan ya a niimbak mo a ari-arian mo?’

21“Ey nadid,” kagi ni Jesus, “kona sa i manyaria du mégpayaman. Medémot side ta kuhata, pero éwan de isipén i Diyos.”

Umasa Kam Ta Diyos

22Nadid, kinagi ni Jesus du alagad na, a “Kanya diyan kam métageg ta buhay moy, éng anya i kanén moy éy ta badu moy. 23Da tandaan moy, éng nilalang kam na Diyos, éy bakit isipén moy a éwan na kam atdinan ta kanén moy éy ta badu moy? 24Entan moy di manuka; éwan side méghasik; éwan side mégladey; éwan side tu bodega. Pero atdinan side na Diyos ta kanén de! Ey sikam, éwan kam beman higit a mahalaga ta manok? 25Ataay,” kagi ni Jesus, “éng dumemét i oras a ikate mo, éy maari ka beman a magpaatakdug ta buhay mo ta maski esa a oras, éng mabalisa ka?

26“Ey nadid, éng éwan moy kaya a paatakdugén tu buhay moy, éy bakit métageg kam pa ta kanén éy ta badu? 27Isipén moy éng kodya i kébékyaga na bulaklak. Ewan side mégtarabaho, éwan side mégimet ta badu. Pero i mégebadu dia, éy memahal pa to badu no mayaman a hari to araw, a ti Hari Solomon. 28Ey nadid,” kagi ni Jesus, “éng bihisan na Diyos du bulaklak ta kona sa, maski sandali san i buhay de, éy anya, éwan na kam pabaduan? Bakit kétihék pa i péniwala moya diya? 29Kanya sikam, éy diyan kam mégisip a mégisip éng ahe i paketan moya ta kanén moy sakay ta inumén moy; diyan kam mabalisa ta éya. 30Saya i ugalia du iba a tolay a éwan mékidiyos. Pero Tama moy, éy tukoy na dén i kailangan moya. 31Kanya sikam,” kagi ni Jesus, “éy pilitén moy a maghari i Diyos dikam, sakay gemtén moy san i kaluuben na, éy iatéd na dikam i kailangan moya.”

Tu Kayamanan Ta Langet

32“Sikam a alagad ko, éy diyan kam méganteng, maski kétihék kam san a gurupu, da i gustua Nama ko, éy sakupén na kam ta kaharian na. 33Ibugtong moy tu ari-arian moy, sakay iatéd moy du mahirap tu kabugtungan na. Eng kona kam sa, éy ibilang dén a te kayamanan kam dén ta langet. Ey éwan mebut tu kayamanan moy ta langet, da éwan tu mégtako ta éya, sakay éwan be sa tu kutam. 34Dahilan éng ahe i édsean na kayamanan na tolay, éy siya be san ya i alélahanén na.”

Utusan a Makahanda

35-36“Maghanda kam dén,” kagi ni Jesus, “ta koman i péghanda na utusan no mayaman a lélake. Mara du utusan a mahusay, éng maguhay side to amo de, éy maghanda side, sakay taben de be du simbu de. Ey nadid, éng dumemét tu amo de a gébwat ta kasalan, éy handa dén side a magbukas diya, a tanggapén de siya. 37Masuwerte dén diden ya a utusan, éng demtan side no amo de a nakahanda dén. I gimita no amo de a talaga, éy pégiknudén na du utusan na, a tulos na side a pékanén. 38O ngani,” kagi ni Jesus, “masuwerte a talaga diden ya a utusan, éng dumemét dide tu amo de ta hatinggabi, o ta amulaldew, éng demtan na side a nakahanda dén diya.

39“Ey baten moy be i halimbawa a éye,” kagi ni Jesus. “Mara, tu te koo to bile, éng napospusan na maka i kédeméta no nagtako to bile na, éy binantayan na maka, monda éwan maka nakasdép tu nagtako. 40Kanya sikam, éy dapat nakahanda kam a palagi, da éwan moy be tukoy i oras a kédemét ko; sakén a lélake a gébwat ta langet.”

Tu Matapat a Utusan

41Nadid, kinagi ni Pedro, a “Anya, Panginoon, i éya a nihalimbawa mo dikame, éy para dikame san a alagad mo, o pati be du étanan a tolay?”

42“I éya a nihalimbawa ko,” kagi ni Jesus, “éy tungkul ta maski ti ésiya a matalinung a utusan a makasunud to amo na ta mahusay. Mara siya tu pinamahalaa no amo na du iba a utusan na, a siya i bahala a manggastos dide. 43Masuwerte i éya a utusan, éng demtan siya no amo na a mégtarabaho ta kona sa. 44Ey ientarega diya no amo na i étanan a ari-arian na. 45Pero i éya a utusan, éng maisipan na a male pabi bagu magsoli tu amo na, sakay tulos na a lokoén du kaguman na a utusan; sakay éng méngan siya éy ta méglasing, 46éy demtan siya no amo na ta oras a éwan na tukoy. Ey parusaan na siya ta mahigpit, sakay iagum na siya ta édsean du tolay a éwan méniwala.

47“Kanya tandaan moy ye,” kagi ni Jesus; “tu utusan a nakatukoy ta kaluuben no amo na, sakay éwan na sugsugén, éy dikél i parusa na a talaga. 48Pero tu utusan a magkamali da éwan na tukoy i kaluuben no amo na, éy kétihék san i parusa na. Kanya,” kagi ni Jesus, “tu péngientaregaan ta meadu, éy siya i pag-asa du tolay. Ey tu péngientaregaan ta meaadu a tahod, éy lalo a dikél i pag-asaa diya du tolay.”

Pégkahiwahiwalay Du Sabile

49Nadid, kinagi man dén ni Jesus du alagad na, a “I kédemét ko ta munduae, éy koman i lélake a umange a magtutod to sikaw na, da maski ahe i demtan na kagi kua, éy te maligalig. Ey sakén, maski sala ko a te maligalig, éy gustu ko a kumalat tu kagi ko ta mundua a koman i apoy! 50Te dumemét diyakén a paghirap ko. Kanya métagegék a hanggan éwan ya malipas. 51Bakit, isip moy inumangeék se ta mundua, a magpayapa ta tolay? Ewan! Ewanék se inumange a magpayapa ta tolay, éngˈwan dahil diyakén éy maglaban i tolay ta mundua. 52Sapul nadid,” kagi ni Jesus, “éng mara, ta esa a bile, éy éwan side isesa tu isip. Mara éng lima side, éy tu étélo éy méniwala diyakén, éy tu éduwa éy éwan. 53Mara tu patena, éy éwan isesa tu isip de. Sakay tu magmanugeng, éy éwan be isesa tu isip de.”

Pékapospos Ta Kapanahunan

54Nadid, kinagi ni Jesus du tolay, a “Napospusan moy i tanda na panahun, da éng meta moy a mediklém ta sahéman, éy kagi moy a maguden. Ey mamaya éy maguden a talaga. 55Sakay éng meta moy a salatan dén, éy kagi moy a dumemét dén i tékisinag. Ey mamaya éy tékisinag ngani dén. 56Ayhay, sikam a mégwari-wari a éwan kam tu kasalanan! Tukoy moy bale a mébasa i tanda ta langet, pero éwan moy tukoy du tanda a mégpatunay diyakén! 57Bakit éwan moy maari a mapospusan tu tama a gimet moy?

58“Mara,” kagi ni Jesus, “éng te méngiabla diko ta huwes, éy mékipéguhon ka diya éng anya i pagkasunduan moya, bagu na ka iharap to huwes. Dahilan éng dumemét i oras na asuntu moy, éy iatéd na ka ta huwes, a tulos iatéd de ka ta pulis, a tulos mepihesu ka dén. 59Ey nadid, éng kona sa, éy éwan ka makaluwas hanggan éwan mo mabayaden i étanan a kasalanan mo.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index