Search form

Lukas 12:19

19Nadid, éy kagi kan no lélake, a ‘Ah, masuwerteék, da hustu dén i gastos ko a hanggan ta maski sangan a taon. Melagen i buhay ko nadid,’ kagi na, ‘a i tarabaho ko nadid éy basta méngan, sakay maginom, sakay magsayaék.’”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index