Search form

Lukas 12:33

33Ibugtong moy tu ari-arian moy, sakay iatéd moy du mahirap tu kabugtungan na. Eng kona kam sa, éy ibilang dén a te kayamanan kam dén ta langet. Ey éwan mebut tu kayamanan moy ta langet, da éwan tu mégtako ta éya, sakay éwan be sa tu kutam.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index