Search form

Lukas 12:35-36

Utusan a Makahanda

35-36“Maghanda kam dén,” kagi ni Jesus, “ta koman i péghanda na utusan no mayaman a lélake. Mara du utusan a mahusay, éng maguhay side to amo de, éy maghanda side, sakay taben de be du simbu de. Ey nadid, éng dumemét tu amo de a gébwat ta kasalan, éy handa dén side a magbukas diya, a tanggapén de siya. 37Masuwerte dén diden ya a utusan, éng demtan side no amo de a nakahanda dén. I gimita no amo de a talaga, éy pégiknudén na du utusan na, a tulos na side a pékanén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index