Search form

Lukas 13

Magsisi o Mapahamak

1Nadid, te tolay a dinumemét ni Jesus, a nibaheta de diya tu ginamet ni Gubernador Pilato, a binuno na kan du sénganya a Judeo a taga Galilea, to pégatang de ta Diyos.

2Ey pékabaheta ni Jesus ta éya, éy kinagi na du tolay sa, a “Anya i isip moya? Akala moy wade a lalo a medukés i kasalanan diden ya a minate kesira du iba a taga Galilea? Akala moy wade a kanya nipabunu side na Diyos éy medukés side? 3Ewan! Da maski sikam, éng éwan kam magsisi, a ibutan moy du gimet moy a medukés, éy kona be sina i manyaria dikam, a pabunu kam be na Diyos! 4Ey anya i isip moya,” kagi na, “du sapulu éy ta walu a tolay a minate ta Siloam? To kétumba no melangkaw a bile dide, siguru i isip moya, éy pinakate side na Diyos da te kasalanan side a mas medukés ta iba a tolay ta Jerusalem? 5Pero éwan! Da maski sikam, éng éwan kam magsisi, a ibutan moy du gimet moy a medukés, éy kona be sina i manyaria dikam, a pakaten kam na Diyos ta medukés.”

Nihalimbawa Ni Jesus a Tiisén Pa

Na Diyos Du Tolay a Medukés

6Nadid, kinagi ni Jesus dide i halimbawa a éye: “Te lélake kan,” kagi na, “a nagmula to kayo a igos to luta na. Ey to esa kan wade a aldew, éy inange na pitasén tu bunga na; éy entan na, éy éwan bale dén tu bunga. 7Ey kinagi na kan to mégbantay to luta na, a ‘Entan mo, étélo dén a taon i kayoae a éwan nagbunga. Pukanén mo dén, monda éwan na abalaén i lutaa.’ 8Ey ‘Diyan mo san,’ kagi kan no mégbantay. ‘Sakén, éy lamonan ko san, sakay détonan ko ta pégpatabe i palebut naa. 9Ey nadid,’ kagi na ‘éng éwan magbunga ta esa a taon, éy papukan mo dén.’”

Tu Bébe a Kébung

10To esa a aldew a pangilin, éy mégtoldu ti Jesus to kapilya a esa. 11Ey te bébe sa a hinayup, a kébung siya. Sapulu éy ta walu a taon a pinagkébung siya no hayup. Ey éwan siya makaolnat. 12Ey ti Jesus, péketa na diya, éy kinagi na diya, a “Bakés, maibut dén diko tu pile mo!” 13Tulos nitupu ni Jesus tu kamét na diya, éy nakaolnat dén siya agad, a tulos pinuri na dén i Diyos.

14Pero tu tagapamahala to kapilya, éy naiyamut siya, da pinahusay ni Jesus to pangilin. Kanya kinagi na du tolay sa, a “Te éném kitam a aldew a maari kitam a mégtarabaho. Diden ya a aldew éy maari kam a pagamot. Pero ta pangilin, éy bawal dén ya.”

15Pero kinagi ni Jesus to tagapamahala, a “Sikam a mégwari-wari a tolay kam na Diyos! Bakit! Eng te baka kam, o kabayo, éwan moy beman ukadén ta pangilin, a iange moy penumén? 16Pero i bakésae, maski apo siya ni Abraham, a kapareho tam, éy éwanék bale maari nadid a pangilin a magligtas diya to dati a gimet ni Satanas diya! Bakit! Kagbian moy du kabayo moy; pero du kapareho moy a tolay, éy éwan moy kagbian!”

17Nadid, pégkagi ni Jesus ta éya, éy nasanike dén du kalaban na. Pero du iba a tolay, éy masaya side to meadu a gimet na a memahal.

Nihalimbawa Na Eng Kodya I

Pagkadua Du Tolay Na Diyos

18Nadid, kinagi ni Jesus dide, a “Anya wade i kaparehua na kédemét se na Diyos a maghari? 19I kaparehua na éya éy tu isesa a bukél na mustasa a nimula no lélake to uma na. Ey tinumubu dén ya a hanggan naging kayo dén, a hanggan makapaglobun du manok ta sanga-sanga na.”

20Nadid kinagi man dén ni Jesus, a “Pakodyan ko a mangihalimbawa ta péghari na Diyos ta tolay? 21Mara,” kagi na, “i kaparehua na éya, éy tu pégpaalsa a ihalu no bébe to étélo a takal a arina, éy umalsa tu étanan a linamas.”

Bihira San Du Makasdép Ta Langet

22Nadid to kétamo ni Jesus ta Jerusalem, éy tinumulos pa siya du iba-iba a bariyo, sakay du iba-iba a banuwan, a négtoldu sa siya du tolay. 23Ey kinagi diya no esa a lélake, a “Anya wade, Panginoon, kétihék wade san i meligtas na Diyos a tolay?”

Ey kinagi ni Jesus dide, a 24“Tu pintuan a sésdépan ta langet, éy mepiit. Kanya pumilit kam a somdép. Te meadu a talaga a magpuhuba a somdép, éy éwan side maari; 25dahilan mara, tu te bile, kédemét na oras, éy seraduan na tu pintuan na. Ey nadid, éng umange kam nadid to pintuan a tumuktuk, éy éwan na kam bukasan. Eng dulawan moy, a ‘Panginoon, bukasan mo kame,’ éy i sengbet na sana dikam, éy ‘Ewan, da éwan ta kam natenggi.’ 26Nadid,” kagi ni Jesus, “éng kagi moy diya, a ‘Ewan, Panginoon, natenggi mo kame, da négdipon kitam a minéngan; sakay tinolduan mo kame pati ta banuwan me!’ 27Pero i sengbet na sana dikam, éy ‘Ewan, éwan ta kam natenggi. Umadeyo kam dén, sikam a mégimet ta medukés.’

28“Nadid,” kagi ni Jesus, “kédemét na éya a oras, éy meta moy sa depu moy a Abraham ta kaharian na Diyos. Sakay meta moy be sa ti Isak, sakay ti Hakob, sakay du purupeta. Pero sikam éy ibut de kam dén. Ey ta péketa moy ta éya, éy mégsésangitén kam a mégéadiyoyén ta hirap moy. 29Kédemét na éya a oras, éy dumulug sa i meadu a tolay, a gébwat side ta étanan a banubanuwan ta munduae. Pati éwan Judeo a tolay. Ey méngan side ta paanyaya na Diyos ta kaharian na. 30Ey tandaan moy ye,” kagi ni Jesus; “du mababa a tolay nadid, éy side i mataasa ta éya. Sakay du mataas ta éye nadid, éy side di mababaa ta éya.”

Pégsangitan Ni Jesus I Jerusalem

31Nadid, ta éya a panahun, éy te sénganya a Pariseyo a dinumemét ni Jesus, a kinagi de diya, a “Ginanan mo dén i lugar a éye, da ti Mayor a Herod, éy gustu na ka a ipabuno.”

32Ey kinagi ni Jesus dide, a “Ikad moy sa a mégkagi ta éya a mayor a medukés éng anya i gemtén kua. Kagi moy diya a pahusayén ko du méladu, sakay du hinayup a tolay nadid a panahun. Ey ta esa a aldew, éy tapusén ko dén tu gimet ko. 33Ey maglakadék agad ta Jerusalem, da éwan maari a mate tu purupeta ta iba a banuwan, éng éwan ta Jerusalem.

34“Ayhay, sikam a taga Jerusalem. Kagbi kam,” kagi ni Jesus. “Palagi kam a mémuno du purupeta! Palagi moy a batibatikalén du paangen dikam na Diyos! Ayhay, meadu a beses éy gustu ko maka a mégalaga dikam ta kapareho na manok éng léképan na du anak na, pero idel moy! 35Kanya nadid, éy pinabayan ta kam dén. Ey tandaan moy,” kagi na, “éwanék moy dén meta a hanggan éwan dumemét i oras a kagin moy, a ‘Basbasan maka na Diyos tu lélake a pinaange na se.’” Saya tu kinagi ni Jesus tungkul du Judeo ta Jerusalem.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index