Search form

Lukas 13:14

14Pero tu tagapamahala to kapilya, éy naiyamut siya, da pinahusay ni Jesus to pangilin. Kanya kinagi na du tolay sa, a “Te éném kitam a aldew a maari kitam a mégtarabaho. Diden ya a aldew éy maari kam a pagamot. Pero ta pangilin, éy bawal dén ya.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index