Search form

Lukas 13:31

Pégsangitan Ni Jesus I Jerusalem

31Nadid, ta éya a panahun, éy te sénganya a Pariseyo a dinumemét ni Jesus, a kinagi de diya, a “Ginanan mo dén i lugar a éye, da ti Mayor a Herod, éy gustu na ka a ipabuno.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index